دانلود

  • تست سریع فیبرونکتین جنینی (fFN).
  • کاست تست سریع آنتی ژن FLU A+B
  • کاست تست سریع FOB
  • تست سریع هورمون محرک فولیکول (FSH).
  • حذف ویرایش تست سریع آنتی بادی H.pylori
  • کاست تست سریع آنتی ژن H.Pylori
  • ویرایش تست سریع گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG).
  • تست سریع پروتئین متصل شونده به فاکتور رشد شبه انسولین 1 (iGFBP-1)
  • تست سریع هورمون لوتئینیزه کننده (LH).
  • مالاریا P.f. P.v. کاست تست سریع آنتی ژن (خون کامل
23 مجموع

پیامتان را بگذارید