Covid 19 Antigen Nasal Self Test

Covid 19 Antigen burun öz-özüni barlamak

Gysga düşündiriş:

SARS-CoV-2 Antigen çalt synag toplumlary (Kolloid altyn usuly), öz-özüňi çalt synag etmek, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin dürli paket bilen ýokary duýgurlyk we gowy aýratynlyk aýratynlyklaryna eýedir. Bu önümler Europeanewropa Bileleşiginiň CE şahadatnamasyny we Taýland bazary şahadatnamasyny aldy, Europeanewropa şahadatnamasynyň belgisi 1434-IVDD-263, Taýland şahadatnamasynyň belgisi T6500318.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň fon

Koronawirus romany β jynsyna degişlidir. COVID-19 ýiti dem alyş ýokanç keseli. Adamlar köplenç duýgur bolýarlar. Häzirki wagtda koronawirus romanyndan ýokaşan hassalar ýokançlygyň esasy çeşmesidir; asimptomatiki ýokaşan adamlar ýokanç çeşme bolup biler. Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1-14 gün, esasan 3-7 gün. Esasy ýüze çykmalarda gyzzyrma, ýadawlyk we gury üsgülewük bar. Burun dykylmagy, burun akmagy, bokurdak agyry, mialgiýa we içgeçme birnäçe ýagdaýlarda duş gelýär.

Niýetlenen ulanmak

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen synag toplumy, SARS-CoV- diagnozynda çalt immunohromatografiki usuly ulanyp, adam burun çişliginde täze koronawirus antigenleri N belogyny hil taýdan kesgitlemek üçin in vitro anyklaýyş synagydyr. 2 ýokanç. Bu toplum, laboratoriýa däl şertlerde (meselem, adamyň ýaşaýan ýerinde ýa-da ofisler, sport çäreleri, howa menzilleri, mekdepler we ş.m. ýaly adaty däl ýerlerde) öý ulanyjylary üçin niýetlenendir. Bu toplumyň synag netijeleri diňe kliniki salgylanma üçin. Keseliň giňişleýin seljermesiniň näsaglaryň kliniki ýüze çykmalaryna we beýleki laboratoriýa synaglaryna esaslanmagy maslahat berilýär.

Amal ädimleri we netijeleri düşündirmek

efs

 

Pozitiw: Iki reňkli çyzyk peýda bolýar. Dolandyryş çyzygy sebitinde (C) bir reňkli çyzyk, synag çyzygy sebitinde (T) bir reňkli çyzyk peýda bolýar. Reňkleriň kölegesi üýtgäp biler, ýöne haçan-da bir çyzyk bar bolsa, oňyn hasaplanmalydyr.

GÖRNÜŞ: Dolandyryş çyzygynyň sebitinde (C) diňe bir reňkli çyzyk peýda bolýar we synag çyzygy sebitinde (T) çyzyk ýok. Negativearamaz netije, nusgada Novel koronawirus bölejikleriniň ýokdugyny ýa-da wirus bölejikleriniň sanynyň kesgitlenýän çäkden pesdigini görkezýär.

INVALID: Dolandyryş çyzygy sebitinde (C) hiç hili reňkli çyzyk görünmeýär. Synag çyzygy sebitinde (T) çyzyk bar bolsa-da synag nädogry. Mysal üçin ýeterlik däl ses ýa-da nädogry prosessual usullar gözegçilik liniýasynyň näsazlygynyň iň ähtimal sebäpleridir. Synag prosedurasyny gözden geçiriň we täze synag toplumyny ulanyp synagy gaýtalaň. Mesele dowam etse, synag toplumyny derrew ulanmagy bes ediň we ýerli distribýutor bilen habarlaşyň.

Haryt maglumatlary

Haryt ady

Spesifikasiýa

Mysal

Möhleti gutarýan senesi

Saklaýyş temperaturasy

Kitiň mazmuny

COVID-19 Öz-özünden antigen çalt synag ýeke paketi

5 synag / toplum

Burun çişmesi

24 aý

2-30 ℃

Synag kasetasy - 5

Bir gezek ulanylýan Swab - 5

Gazyp almak bufer turbasy - 5

Ulanmak üçin görkezme - 1
  • Öňki:
  • Indiki:


  • Öňki:
  • Indiki:
  • Degişli önümler

    Habaryňyzy goýuň